Dit is het Privacy Statement van de VMCA.
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de VMCA uw persoonsgegevens.
De VMCA acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij de VMCA veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft VMCA een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VMCA van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
Heeft u vragen of opmerkingen over de manier waarop de VMCA met uw gegevens omgaat, neemt u dan contact op met onze aandachtsfunctionaris privacy,

Ellen Weteringe, via privacy@vmca.nl .

Onderwerpen privacystatement

1 Wat zijn persoonsgegevens
1.1 Van wie verwerkt de VMCA persoonsgegevens?
1.2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
1.3 Waarvoor gebruikt de VMCA uw persoonsgegevens?
1.4 Hoe verwerkt de VMCA persoonsgegevens?
1.5 Welke persoonsgegevens verwerkt de VMCA?
2 Hoe gaat de VMCA met uw persoonsgegevens om?
2.1 Toezicht op het veilig verwerken van persoonsgegevens
2.1.1 Registratiesysteem Qsuite
2.1.2 Compex Networks
2.1.3 Beschrijving van de Administratieve Organisatie, interne beheersing (AO/IB)
2.1.4 Personeelsadministratie
2.2 Melden van incidenten
2.3 Vertrouwelijk
2.4 Verstrekken aan derden
2.5 Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?
4 Contact met de VMCA
4.1 Persoonlijk contact met de VMCA
4.2 Op verschillende manieren contact
4.3 Bellen met de VMCA
4.4 Bezoek aan de websites van de VMCA
4.4.1 Wat doen we met uw IP-adres?
4.4.2 Wat doen we met uw bezoekgegevens?
4.4.3 Wat doen we met cookies?
4.4.4 OPT in/out
4.4.5 Instellen klikgedrag
5. Wat zijn uw rechten?
5.1 Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
5.2 Inzage in uw gegevens
5.3 Recht op rectificatie
5.4 Recht op gegevenswissing
5.5 Recht op beperking van de verwerking
5.6 Recht van bezwaar
5.7 Recht op dataportabiliteit
6 hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
7 Vragen en klachten
8 Over dit Privacy Statement
9 Disclaimer VMCA websites
9.1 informatie van derden, producten en diensten
9.2 Links
9.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid
9.4 Merkgebruik, documenten, illustraties, (foto)materiaal en content
(auteursrechtelijk beschermd)
10 Overige relevante documenten
10.1 Datalekprotocol

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres, foto’s, video’s en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult,
een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van de VMCA bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld via een IP-adres of een cookie. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met de VMCA worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

1.1. Van wie verwerkt de VMCA persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de websites van de VMCA bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer

 

 • personen die vrijwilligerswerk –in welke vorm ook- willen gaan doen, doen of gedaan hebben en die zich daartoe hebben aangemeld bij de VMCA;
 • mantelzorgers;
 • personen die een hulpvraag hebben ingediend bij de VMCA;
 • beroepskrachten werkzaam bij de VMCA;
 • zakelijke klanten, leveranciers, subsidieverstrekkers of business partners van de VMCA;
 • bezoekers van een van de websites van de VMCA die zich bijvoorbeeld opgeven voor een service of een training of via email een vraag stellen.

 

Belangrijk voor bedrijven en organisaties:
Als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan de VMCA doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe de VMCA omgaat met hun persoonsgegevens.

1.2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de VMCA, gevestigd aan Wagenmakerbaan 43, 1315 BC te Almere. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De directie van de VMCA is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Het management van de VMCA is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gegevens. Directie en management dragen zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

1.3. Waarvoor gebruikt de VMCA uw persoonsgegevens?
Het doel van de registratie van persoonsgegevens is om te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals genoemd in de statuten van de VMCA en voor het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden. Er worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn.

De VMCA mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van VMCA, waarbij uw belang niet prevaleert (bijv. vervulling taak algemeen belang in het kader van uitoefening openbaar gezag dat aan de VMCA is opgedragen of behartiging gerechtvaardigde belangen VMCA of van derde).

1.4. Hoe verwerkt de VMCA persoonsgegevens?
In 2018 is de VMCA gestart met het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in het softwareprogramma Qsuite, een Software as a Service-programma, waarbij VMCA gebruik maakt van een webapplicatie die door Novire wordt doorontwikkeld en onderhouden.
In de overgangsfase naar één nieuw systeem Qsuite worden in 2018 persoonsgegevens ook nog geregistreerd en/of geraadpleegd vanuit (eigen) ontwikkelde access- of excel-programma’s, ERP, en webbased progamma’s als BIZ en Zoombim. Deze systemen worden onbruikbaar gemaakt zodra in het nieuwe systeem Qsuite alle gegevens overgenomen en bruikbaar zijn.

1.5. Welke persoonsgegevens verwerkt de VMCA?
Persoonsgegevens worden door de VMCA in het kader van het uitvoeren van de hieronder benoemde activiteiten verwerkt. In het register van verwerkingsactiviteiten dat de VMCA bijhoudt wordt per project/categorie geregistreerd welke persoonsgegevens met welke doel en welke grondslag worden verwerkt en wie binnen de organisatie gerechtigd is om deze gegevens te verwerken. Er is een onderscheid tussen reguliere persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres)
en bijzondere persoonsgegevens. Deze laatste categorie betreft gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, BSN-nummer of etnische gegevens. Deze worden door de VMCA alleen verwerkt als de VMCA dit verplicht is op basis van de wet, ofwel indien u daarvoor toestemming heeft gegeven en het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
De VMCA verwerkt uw reguliere persoonsgegevens, aangevuld met gegevens die u overlegd heeft, alleen ten behoeve van een zorgvuldige dienstverlening die tegemoet komt aan uw vraag.

Doel registratie

 • (Potentiële) vrijwilligers voorzien van juiste informatie over organisatie en/of hulpvrager
 • Maken van juiste koppeling tussen vrijwilliger en organisatie en/of hulpvrager
 • Vacatureservice: categorieën

Geregistreerd worden:

Reguliere persoonsgegevens

 • NAW-gegevens (inclusief telefoonnummer en emailadres)
 • Geboortedatum
 • Startdatum inschrijving VMCA
 • Werkzaamheden / projecten / categorie
 • Opleiding (vrijwilligers)werkervaring

Bijzondere persoonsgegevens

 • Door de vrijwilliger aangegeven mogelijkheden en beperkingen
  Mantelzorgers en Hulpvragers

Er zijn verschillende categorieën hulpvragers te onderscheiden binnen VMCA. Dit zijn:

 • Mantelzorgers (inclusief jonge mantelzorgers)
 • Hulpvragers diverse VMCA projecten, zoals onder andere Burennetwerk , Intensieve Vrijwillige Thuiszorg , Vrijwilligers Terminale Zorg, Vriendschap op Maat, Vriendenkringen, Matching Talents, Taalprojecten, Coach4you, Gilde, Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen, Huisbezoeken.

 

Doel registratie

 • Maken van een goede koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager is alleen mogelijk als globale situatie van hulpvrager en hulpvraag bekend is. De match moet goed zijn, anders heeft het leggen van contact geen zin. Wanneer een bemiddelaar in overleg wil treden met derden mag en kan dit alleen met toestemming van de hulpvrager. Deze toestemming wordt vastgelegd in de registratie. Daarnaast moet de vrijwilligerscoördinator beschikken over basisgegevens om de vrijwilliger goed te kunnen ondersteunen.
 • Contactgegevens van andere hulpverleners indien deze van belang zijn bij het afstemmen van de ingezette hulp. Zo wordt bijvoorbeeld bij Vrijwilligers Terminale Zorg vaak afgestemd met professionele zorgverleners.
 • Voor de taalprojecten is het voor de juiste inzet van een vrijwilliger van belang te weten over de hulpvrager wat het taalniveau is waarmee moet worden aangevangen.

Geregistreerd (kunnen) worden (doel en grondslag kunnen per project/categorie verschillen):

Reguliere persoonsgegevens

 • NAW-gegevens (inclusief telefoonnummer en emailadres) hulpvrager
 • Geboortedatum
 • Datum aanmelding
 • Datum uitschrijving

Bijzondere persoonsgegevens

 • Nationaliteit
 • Door welke instantie doorverwezen naar VMCA
 • Cliëntencategorie
 • Contactpersoon (privé of hulpverlener, wordt door hulpvrager bepaald, deze contactpersoon wordt op de hoogte gesteld van de registratie)
 • Contactgegevens andere hulpverleners (worden op hoogte gesteld van registratie)
 • Registratie van algemene situatie hulpvrager, hulpvraag en verloop inzet
 • Naam gekoppelde vrijwilliger(s)
 • Taalprojecten / coachings-trajecten:
 • Moedertaal
 • Land van herkomst
 • Opleidingsniveau
 • In Nederland vanaf …..
 • Overige bijzonderheden die van belang zijn voor het traject
 • Reden van uitschrijving

 

Personeel VMCA
Er is een apart document opgesteld voor de beroepskrachten van de VMCA, te weten “Privacy Reglement beroepskrachten VMCA”. Hierin staat beschreven hoe de VMCA omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van de betreffende personeelsleden die door of namens de VMCA (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) worden verwerkt. Dit document wordt (digitaal) ter beschikking gesteld aan alle beroepskrachten en stagiairs.

Doel registratie

 • Werving en selectie
 • Personeelsadministratie
 • Salarisadministratie
 • Facilitaire dienstverlening
 • ICT-middelen en gebruik

 

Organisaties die met vrijwilligers werken en/of leveranciers
De organisatie op zichzelf valt niet onder de wetgeving AVG, maar de contactpersonen van deze organisaties van wie gegevens worden verwerkt wel.

Doel registratie

 • Voorzien van juiste informatie over vrijwilligerswerk, wet- en regelgeving
 • Informeren over ondersteuningsmogelijkheden die VMCA biedt
 • Maken van juiste koppeling tussen organisatie en vrijwilliger
 • Vacaturebank

 

Geregistreerd worden:

Reguliere persoonsgegevens

 • NAW-gegevens organisatie (inclusief telefoonnummer en emailadres)
 • Contactpersoon organisatie (inclusief telefoonnummer en emailadres)
 • Categorie(ën)
 • Vacatures

Websitebezoekers
Doel registratie:

 • Om u te registreren wanneer u zich opgeeft voor een activiteit en om u over het verloop hiervan op de hoogte te houden
 • Indien u uw emailadres achterlaat op onze website, wordt dit gebruikt om u te informeren naar aanleiding van uw vraag of over overige activiteiten van de VMCA via onze diverse nieuwsbrieven, indien u daar prijs op stelt. U kunt zich voor deze nieuwsbrieven te allen tijde uitschrijven.
 • Gegevens over het gebruik van onze sites en de feedback die we krijgen van bezoekers van onze websites helpt de VMCA om onze sites verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Om u te kunnen antwoorden wanneer u een contactformulier invult.

 

Geregistreerd worden:

Reguliere persoonsgegevens

 • Naam, emailadres en telefoonnummer (geen adres en woonplaats)
 •  Evt. gegevens organisatie (inclusief telefoonnummer en emailadres)
 • Categorie(ën)
 • Vacatures

2. Hoe gaat VMCA met uw persoonsgegevens om?
De VMCA gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals u kunt lezen in dit Privacy Statement.

2.1. Toezicht op het veilig verwerken van persoonsgegevens
Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt op een andere manier dan is toegestaan volgens wet en beleid, dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik kan onopzettelijk zijn, omdat met niet op de hoogte is van de regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van dit Privacy Statement verstaan we onder het begrip ‘misbruik’ zowel opzettelijk als onopzettelijk ongeoorloofd gebruik. Misbruik
kan leiden tot schade aan personen of aan de organisatie.
We spreken over misbruik wanneer

 • Een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken
 • Een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dat (hem) is toegestaan
 • Gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft VMCA passende technische en organisatorische maatregelen. Misbruik van gegevens zal, afhankelijk van de ernst, aanleiding geven tot een van de volgende maatregelen: waarschuwing, ontzeggen toegang tot gegevens, beëindigen van de functie of
taak en eventueel zelfs einde dienstverband. Daarnaast zal steeds worden bekeken of en hoe misbruik voorkomen kan worden.

2.1.1. Registratiesysteem Qsuite
De veiligheid van het softwaresysteem Qsuite is gekeurd door Stichting SoftwareBorg en de IT notaris. De VMCA is met het gebruik van deze software onderdeel geworden van een kennisnetwerk, waarbij Novire zorgdraagt voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten. Novire voldoet aan de NEN 7510 norm voor informatieveiligheid en de verwerking van persoonsgegevens is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
De VMCA heeft in december 2015 met Novire een verwerkingsovereenkomst gesloten.
De continuïteit van de gegevens is gewaarborgd door de escrow-regeling. Deze regeling is getroffen bij Stichting SoftwareBorg, waarvoor de VMCA ook een gebruikersovereenkomst heeft afgesloten.

2.1.2. Compex Networks
Samen met Compex Networks, waarmee de VMCA een verwerkersovereenkomst heeft gesloten, draagt de VMCA zorg voor passende en up-to-date beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zowel hardware- als softwarematig.
Denk hierbij aan regelmatig en verantwoord installeren van noodzakelijk geachte Windows- en andere software-updates, toezicht op schijfgebruik, controle van de server-error meldingen, antivirussoftware, juiste werking van de firewall, enzovoort.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen de VMCA niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor medewerkers/vrijwilligers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. In een rechtenmatrix wordt bijgehouden welke personen tot welke gegevens toegang hebben. Het toekennen van rechten in deze matrix gebeurt op het bovenliggende niveau en kan dus niet door
de gebruiker zelf gebeuren. In het register van verwerkingsactiviteiten wordt bijgehouden welke personen toegang hebben tot persoonsgegevens.

2.1.3. Beschrijving van de Administratieve Organisatie, interne beheersing (AO/IB)
Alle financiële processen binnen de VMCA zijn gedetailleerd beschreven in een AO/IB, die jaarlijks wordt getoetst en zo nodig bijgewerkt.

2.1.4. Personeelsadministratie
Voor de registratie van personeelsgegevens maakt de VMCA gebruik van het online systeem van RAET, waarmee de VMCA een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.
Daarnaast worden bijzondere personeelsgegevens gedeeld met verzekeraar AON, waar de VMCA een ziekteverzuimverzekering voor haar personeel heeft afgesloten. De VMCA maakt hierbij gebruik van een online systeem.
Met de ARBO dienst van de VMCA, Venster Bedrijfszorg in Lelystad, heeft de VMCA ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze dienst bewerkt vanaf 1 mei 2018 slechts gegevens van medewerkers waarvoor een ziekmelding wordt gedaan.
Uiteraard worden ook bijzondere gegevens gedeeld met de Belastingdienst en het UWV, waarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

2.2. Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.
De VMCA heeft een datalekprotocol opgesteld.

2.3. Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van de VMCA is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door de VMCA zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

2.4. Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De medewerkers van de VMCA en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
De VMCA kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent de VMCA haar medewerking.

2.5. Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
De VMCA geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of instantie in een land buiten de Europese Unie.

3. Hoelang bewaren we uw gegevens?
De VMCA bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend
zijn. In het verwerkingsregister van activiteiten zijn deze bewaartermijnen opgenomen.
4. Contact met de VMCA

4.1. Persoonlijk contact met de VMCA
Veel contacten tussen u en de VMCA verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of sociale media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

4.2. Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, sociale media (zoals Facebook, Twitter) of via de websites van de VMCA (www.vmca.nl , www.mantelzorgpleinalmere.nl , www.doemeemettaal.nl en www.vrijwilligersacademie-almere.nl ) contact met de VMCA. Ook sms en chatten worden ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van de VMCA. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door de VMCA worden verwerkt, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, om u aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

4.3. Bellen met de VMCA
Als u ons belt of als wij u bellen nemen wij het telefoongesprek niet op. Wel hebben wij een antwoordapparaat-service, waarop u uw persoonsgegevens kunt achterlaten, waarna wij contact met u kunnen opnemen. De ingesproken boodschap wordt na het beluisteren  verwijderd.

4.4. Bezoek aan de websites van de VMCA

De VMCA heeft de volgende websites:

 • www.vmca.nl
 • www.vmca-radar.nl
 • www.mantelzorgpleinalmere.nl
 • www.vrijwilligersacademie-almere.nl
 • www.doemeemettaal.nl

Alle websites zijn beveiligd via een SSLbeveiliging. Dit herkent u aan het groene slotje in de adresbalk en de letters https in plaats van http vooraan de url. De extra ‘s’ staat voor ‘secure’. Als u een van onze websites bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies.
Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

4.4.1. Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. De VMCA houdt IP-adressen bij van apparaten die verbinding maken met de server. Deze zijn tijdelijk terug te zien in logfiles maar worden daarna automatisch verwijderd. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid regels die er per dag in de logfile bij komen.De logfile heeft een maximaal bepaalde grootte, waarna oude records overschreven worden. Dit is ongeveer na maximaal 3 maanden.

4.4.2. Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van de VMCA klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te
kunnen doen.

 

4.4.3. Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Zo gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van informatie die door u ingevuld wordt op verschillende pagina’s, zodat niet steeds dezelfde gegevens opnieuw ingevuld hoeven te worden;
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina naar de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst online wordt ingevuld;
 • het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om de VMCA website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites.

Door gebruik te maken van de websites van de VMCA geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Indien u niet wilt dat uw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, dient u zelf in uw browser uw cookie-instellingen te wijzigen, zie het kopje “Cookies weigeren” in de tekst hieronder.

 

Cookies voor de statistiek
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om te zien welke informatie websitebezoekers interessant vinden om zo onze dienstverlening te verbeteren.

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Cookies voor sociale media
Artikelen, foto’s en video’s die je op de websites van de VMCA bekijkt, kunnen door middel van buttons gedeeld worden via sociale media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van sociale media cookies van de sociale media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u iets wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat gebruikers van geselecteerde sociale media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De VMCA heeft hier geen invloed op.

 

Overige cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat de VMCA niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze websites door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten, dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij zijn opgeslagen, maar die op, in of via onze websites worden getoond. Mocht u op onze websites cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet
genoemd hebben, laat ons dit dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

 

Cookies weigeren
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw eigen browser de daarvoor  geëigende instellingen te kiezen. Hier kunt u bijvoorbeeld instellen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst of dat de browser alle cookies weigert of alleen cookies van derde partijen. Ook cookies die al geplaatst zijn kunt u via de instellingen in uw browser verwijderen.

De VMCA wijst u er echter op, dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

 

4.4.4. OPT in/out
De VMCA verstuurt relevante informatie of uitnodigingen voor deelname aan activiteiten via mail, post of andere vormen van communicatie aan betrokkenen. Voor al deze berichten geldt dat er een mogelijkheid bestaat om zich af te melden voor deze informatie (OPT-OUT) en dat deze mogelijkheid ook actief wordt geboden bij verzending door de VMCA. Dit betreft met name informatie die voor grote groepen toepasselijk zijn en in ‘bulk’ worden verzonden. Voor functionele berichten persoonlijk gericht aan een betrokkene geldt deze afmeldmogelijkheid niet.

4.4.5. Instellen klikgedrag
Als u niet wilt dat de VMCA uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via onderstaande link. (Deze link is nog niet  beschikbaar, er wordt aan gewerkt. Tot die tijd kunt u een mail sturen aan privacy@vmca.nl ).

 

5. Wat zijn uw rechten?
Wanneer de VMCA persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

5.1. Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
De VMCA verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Dit doen wij via email of brief.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

5.2. Inzage in uw gegevens
Bent u klant van de VMCA en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

5.3. Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

5.4. Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

5.5. Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de VMCA
onrechtmatig is.

5.6. Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door de VMCA kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

5.7. Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze contactgegevens hieronder genoemd in punt 7 of door een brief of email aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.
Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

7. Vragen en klachten
We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Heeft u desondanks vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

VMCA
Wagenmakerbaan 43
1315 BC Almere
T: 036 – 534 14 04
E: privacy@vmca.nl
W: www.vmca.nl

Wanneer u van mening bent dat u onvoldoende gehoor vindt bij de VMCA ten aanzien van de verwerking van uw gegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens hiervan zijn:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900 – 200 12 01

8. Over dit privacy statement
De VMCA kan en mag dit Privacy Statement zonder waarschuwing vooraf aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze websites of de wetgeving omtrent persoonsgegevens en/of het cookiebeleid wijzigen.
Het eerste exemplaar van onze Privacy Statement treedt met ingang van 25 mei 2018 in werking. Wij raden u aan deze informatie regelmatig te raadplegen voor de laatste versie om te beoordelen of u uw toestemming wilt herzien.

9. Disclaimer VMCA websites
Op onze internetsites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
De inhoud van onze websites www.vmca.nl , www.vmca-radar.nl, www.mantelzorgpleinalmere.nl , www.doemeemettaal.nl en www.vrijwilligersacademie-almere.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de VMCA tracht juiste,
volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de VMCA expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via onze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De VMCA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de
hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De VMCA garandeert niet dat onze internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Wel doen we onze uiterste best om onze dienstverlening hieromtrent kwalitatief hoog te houden.
De VMCA behoudt zich het recht voor de op of via onze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via onze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

9.1. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de VMCA hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat de VMCA de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De VMCA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of  aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door de VMCA niet geverifieerd.

9.2. Links
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VMCA is het niet toegestaan links van de websites van de VMCA aan te bieden.

 

9.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
De VMCA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de VMCA op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze internetsites;
 • de informatie die op of via onze internetsites wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de VMCA of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van onze internetsites;
 • misbruik van onze internetsites;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via onze internetsites beschikbaar wordt gesteld, of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van onze internetsites.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van de VMCA.

 

9.4. Merkgebruik, documenten, illustraties, (foto)materiaal en content
Het gebruik van de VMCA merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.
Wilt u iets van het (foto)materiaal, illustraties, logo’s, teksten, downloads of overige media gebruiken, neemt u dan contact op met info@vmca.nl .
Alle afbeeldingen op de website van de VMCA zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

10. Overige relevante documenten
10.1.Datalekprotocol
Ons datalekprotocol is beschreven in een document van december 2016. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie die voldoet aan de wetgeving van de AVG.